REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.prooffice.pl.

 

Sprzedającym jest Pro Office Sp. z o.o. z siedzibą w Al.Korfantego 179B, 40-153 Katowicach wpisaną przez Sąd Rejonowy w Katowicach,Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069800  

Spółka posiada kapitał własny w wysokości 50 tys.PLN w całości opłacony.

Zarejestrowana pod numerem NIP: 6410005721, Regon: 271192966 zwana także zamiennie „Sprzedawcą”.

 

Kontakt z Sprzedawcą można uzyskać:

pod numerami telefonów 32 351 01 20 ,32 351 55 80 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument)

korzystając z adresu poczty elektronicznej: katowice@prooffice.pl

 

§ 1 Definicje

 

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący) – oznacza osobę fizyczną prowadzacą działalność gospodarczą, oznacza także osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać: Zamówienia lub korzysta z innych usług sklepu internetowego (w tym również Konsument).
 3. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Sprzedawca – oznacza Pro Office Sp.z o.o.
 5. Przedmiot transakcji – oznacza towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego.
 6. Towar – oznacza rzecz ruchomą, której dotyczy umowa sprzedaży.
 7. Produkt – oznacza towary i usługi dodatkowe prezentowane w sklepie internetowym.
 8. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 9. Sklep internetowy www.sklep.prooffice.pl. – oznacza  serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.prooffice.pl.za pośrednictwem którego Klient może kupić produkt.
 10. Strona – Sprzedawca i Klient
 11. Strona sklepu – oznacza każdą stronę bądź podstronę www znajdującą się pod adresem www.sklep.prooffice.pl.
 12.  Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.
 13. Login Kupującego – oznacza podany przez niego adres e-mail.
 14. Hasło Kupującego – oznacza ciąg znaków ustalonych przez Kupującego.

 

§ 2 Zasady ogólne

 

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
 2. Sklep internetowy www.sklep.prooffice.pl. prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.sklep.prooffice.pl. są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

§ 3 Składanie zamówień

 

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sklep.prooffice.pl. są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówieni przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub drogą elektroniczną są możliwe wyłącznie w godzinach podanych w witrynie sklepu internetowego. Zamówienie złożone telefonicznie lub drogą elektroniczną musi być potwierdzone przez wypełnienie formularza zamówienia.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
 7. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.
 8. W trakcie składania zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedawcy i Kupujący ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 10. Po złożeniu przez Kupującego skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu internetowego potwierdzającą przyjęcie zamówienia wraz z prośbą o jego potwierdzenie przez Kupującego.
  1. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem:

  a)      wpływu ceny na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem,

  dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 11. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach sklepu oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

§ 4 Koszty i termin wysyłk

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą elektroniczną. Sprzedawca poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą: wyspecjalizowanych firm kurierskich,lub  Poczty Polskiej.
 3. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedawcy.
 4. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach sklepu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy (zwykle 1-2 dni robocze).
 5. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.
 6. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu".

§ 5 Płatności

 

 1. Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia Fakturę VAT.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

  a)      za pobraniem (gotówką przy odbiorze towaru),

  b)      za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (nazwa systemu),

  c)      przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 

§ 6 Odbiór towaru

 

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę.
 3.  W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby, taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

§ 7 Odstąpienie od umow

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie.
 2. Odstąpienie od umowy jest ograniczone w czasie i przysługuje w terminie do 14 dni [PN1] od dnia odbioru  rzeczy.
 3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem.[PN2] 
 4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach:

a)      , [PN3] 

b)      nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c)      umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d)     świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e)      świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f)       dostarczania prasy – dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

g)      gdy przedmiotem umowy są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

h)      umowy zawartej w drodze aukcji publicznej,

i)        dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Zwracany towar powinien być odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria nie powinny być uszkodzone oraz nie powinny nosić śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.[PN4] 
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.[PN5] 
 3. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy [PN6] [PN7] .
 4. Zwrot ceny powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Sprzedawca wystawi fakturę VAT korygującą. Oryginał i kopia faktury VAT zostaną wysłane do Kupującego listem priorytetowym. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury VAT korygującej.


 [PN1]Zgodnie z nową ustawą termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni od dnia otrzymania towaru przez konsumenta. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu 14 dni. W przypadku poinformowania konsumenta o prawie odstąpienia od umowy przed upływem 12 miesięcy, termin do odstąpienia przedłuża się o 14 dni od dnia poinformowania konsumenta.

 [PN2]Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 [PN3]Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi, jeśli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu przez przedsiębiorcę świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy.

 [PN4]Odpowiedzialność konsumenta za zmniejszenie wartości towaru jest wyłączona, jeśli przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

 [PN5]Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 [PN6]Nowa ustawa w załączniku zawiera wzór obowiązkowej informacji o uprawnieniu konsumenta do odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia.

 [PN7]Zgodnie z nową ustawą przedsiębiorca zwraca konsumentowi, w przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, również koszty dostarczenia towaru. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności w taki sam sposób jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób nie powodujący powstania dodatkowych kosztów dla konsumenta. Przedsiębiorca nie ponosi dodatkowych kosztów, jeśli konsument nie wybrał zwykłego najtańszego sposobu dostarczenia rzeczy.


 

§ 8 Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy.
 2. Sprzedawane towary objęte są rękojmią i jako takie podlegają zwrotom lub wymianie na towary bez wad.
 3. W przypadku, gdy gwarancji udziela Sprzedawca, produkt należy odesłać na koszt Sprzedawcy, na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Reklamację towaru składa się w formie pisemnej wraz z dołączonym dowodem sprzedaży (paragon, faktura).
 5. Naprawiony produkt odsyłany jest do Kupującego na koszt Sprzedawcy.
 6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.
 7. Postępowanie reklamacyjne kończy się w następujący sposób:

a)      uznaniem reklamacji – Kupujący otrzyma zwrot ceny towaru oraz koszt przesyłki reklamacyjnej lub nowy towar wolny od wad,

b)      odmową uznania reklamacji – Kupujący otrzyma uzasadnienie na piśmie w sprawie odmowy uznania reklamacji oraz Sprzedawca ponownie prześle Kupującemu reklamowany towar.

[PN1] W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać na koszt Sprzedawcy


 [PN1]Regulacja ulegnie zmianie. Zagadnienia dotyczące wad zostaną przeniesione do kodeksu cywilnego.

 

 

 

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają, w szczególności następujące przepisy:   

a)      Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.),
b)      ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

 1. Spory wynikające w związku z stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Kupującymi, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów ogólnych właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z kodeksem cywilnym.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 3. Data opublikowania regulaminu 23,07, 2013 r

 

Wzory druku OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

 

   ................................................                                                                                    ......................, dn. ...........................

   ................................................

   ...............................................

  imię, nazwisko i adres konsumenta

Pro Office Sp. z o.o.

Al. Korfantego 179B

40-153 Katowice

 

 

                                                                OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

                                                                                 ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 

  Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827)

  odstępuję od umowy nr ............ zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi

  ……………………………………………

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     ..............................

                                                                                                                                      podpis konsumenta